Kapcsolat: kkvzona@kkvzona.hu, +36 30 475 6782

A kkvzona.hu adatkezelési tájékoztatója

 1. Bevezetés

A kkvzona.hu (a továbbiakban: „kkvzona”) fontosnak tartja felhasználói, megrendelői, előfizetői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A kkvzona az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

 1. Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a kkvzona-val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;
Adatgazda: a személyes adatokat nyilvántartó rendszer felépítéséért, adattartalmáért üzleti vagy szervezeti szempontból felelős személy. Adatgazda a kkvzona szervezetében – az adott IT rendszer tekintetében – illetékes olyan vezető, aki felelős a kkvzona információs vagyonának adott részéért. Az adatgazda annak a területnek a vezetője, amely előállítja az információt, vagy érdemi befolyást gyakorol az információ kezelésére;
Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is. Papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Kötelező az adatmegjelölés, ha a személyes adat helyességét vagy pontosságát az érintett vitatja;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;
Adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Alkalmazott jogszabályok: a kkvzona adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével jár el:

 1. GDPR
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („Adatvédelmi Irányelv”)
 3. Infotv
 4. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 5. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)
 6. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 7. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 8. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól („Smtv.”)
 9. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról („Pp.”)

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;
Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre;
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a kkvzona a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket;
Az adatkezelő nevében eljáró személy: az a természetes személy – a kkvzona munkavállalója, partnere, megbízottja –, aki az adatkezelési műveleteket vagy az adatkezelési műveletek meghatározott csoportját elvégzi;
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az arckép vagy az ujjlenyomat);
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle;
Direkt marketing tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
Electronic direct mail (EDM): a kkvzona tulajdonában lévő weboldalakon elérhető termékek, szolgáltatások, tartalmak értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet;
Előfizető: a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető terméket, szolgáltatást, tartalmat a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon keresztül, vagy a kkvzona által szervezett eseményen leadott megrendelés útján előfizetéses konstrukcióban megvásárló és/ vagy igénybe vevő, megtekintő, a tartalmakból tájékozódó érintett;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Felhasználó: a kkvzona szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett;
Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság;
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli államok;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hírlevél: a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a kkvzona tulajdonában lévő weboldal útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott szakmai információ;
Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
kkvzona tulajdonában lévő weboldal: a www.kkvzona.hu, továbbá a felsorolt weboldal/akról elérhető aloldalak, valamint mindazon további weboldalak, melyek impresszumában tulajdonosként, üzemeltetőként a kkvzona került feltüntetésre;
Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;
Közös e-mail cím: kkvzona@kkvzona.hu
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
Megrendelő: a kkvzona termékét és/ vagy szolgáltatását a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon, vagy a kkvzona által szervezett eseményen leadott megrendelés útján egyszeri alkalommal megvásárló és/ vagy igénybe vevő érintett;
Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;
Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasági/ pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;
Tilalmi (Robinson) lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak nyilvántartása, akik nem járultak hozzá adataik direktmarketing célú kezeléséhez, vagy megtiltották adataik e célból történő további kezelését;
Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a kkvzona-nál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Partner: a kkvzona-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy megbízott.

 1. Ki az adatkezelő?

Neve: ProfikoM-Media Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2426 Martonvásár, Határ u. 8.
Cégjegyzékszáma: 07-09031878
Adószáma: 29040359-2-07
Statisztikai számjele: 29040359-8211-113-07
E-mail címe: info@kkvzona.hu
Telefonszáma: 06 30 475 67 82
Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma: Gál Melinda; info@kkvzona.hu;

 1. Melyek az info@kkvzona.hu adatkezelés alapvető elvei?
  • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az érintettel kapcsolatba hozható. Az érintettel akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha a kkvzona ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a kapcsolat helyreállításához szükségesek.
  • A kkvzona kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).
  • A kkvzona kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a kkvzona számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztőek) legyenek. A kkvzona kifelé, az érintettek irányába az előzetes tájékoztatás, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósításáról.
  • „A kkvzona kizárólag” fejezetben meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve).
  • A kkvzona csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).
  • A kkvzona csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).
  • Az adatkezelés során a kkvzona az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).
  • A kkvzona az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).
  • A kkvzona a felhasználónak, megrendelőnek, előfizetőnek nem minősülő weboldal látogatókról nem kezel személyes adatot.

   5. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

  • A kkvzona által a kkvzona adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között a kkvzona határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a kkvzona felel.
  • Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – a kkvzona rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.
  • Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a kkvzona rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a kkvzona rendelkezései szerint köteles tárolni és meg- őrizni.
  • Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a kkvzona üzleti tevékenységében érdekelt.

Az egyes adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenység részletezése „A kkvzona által folytatott egyes adatkezelések” fejezetben található.

 1. Milyen intézkedésekkel garantálja a kkvzona az általa kezelt személyes adatok biztonságát?
 • A kkvzona az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájának legmagasabb szintű védelmét.
 • A kkvzona, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • A kkvzona megfelelő intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás – védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A kkvzona a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.
 • Amennyiben a kkvzona automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különösen a profilalkotást – vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek során a kkvzona és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

e) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

f) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

g) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A kkvzona és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a kkvzona azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a kkvzona számára.

 1. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?
 • A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik – az érintetten, a kkvzona-n és az adatfeldolgozón kívüli – személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárultvagy azt a GDPR, törvény, vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi.
 • EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. A kkvzona személyes adatot nem EGT tagállamba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linkentalálható).
 • Az érintett hozzájárulása, illetve a célországra vonatkozó megfelelőségi határozat hiányában személyes adat az alábbi esetekben továbbítható EGT-n kívüli országba:

  1) felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül

a) kötelező erejű vállalati szabályok (binding corporate rules) alapján,

b) az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén (elérhetők az alábbi oldalon),

c) a felügyeleti hatóság által és a Bizottság által jóváhagyott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén,

d) magatartási kódex alkalmazása esetén,

e) tanúsítás alkalmazása esetén.

2) A felügyeleti hatóság engedélyével a kkvzóna vagy az adatfeldolgozó és a harmadik országbeli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a személyes adatok címzettje között létrejött szerződéses kikötések alkalmazása esetén.

3) Az alábbiakban részletezett különös helyzetek bekövetkezése esetén:

a) az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról,

b) az adattovábbítás az érintett és a kkvzona közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,

c) az adattovábbítás a kkvzona és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

d) az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges,

e) az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges,

f) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

g) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

h) a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés 8 céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

 1. Melyek az érintett jogai és miként érvényesíthetők?

Az érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a kkvzona-nál

 • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
 • a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 • személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását,
 • az adatkezelés korlátozását,

továbbá:

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

8.1 Az érintett tájékoztatása

 • Az érintett kérelmére a kkvzona tájékoztatást ad az érintett részére a kkvzona által kezelt, illetve az általa a kkvzona adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adattárolás időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről és a címzettek kategóriáiról, az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a kkvzona-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem közvetlenül az érintettől származnak), az automatizált döntéshozatalról (beleértve a profilalkotást is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • A kkvzona a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 • A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a kkvzona-hoz. Egyéb esetekben a kkvzona a tájékoztatás-kérés megválaszolásával kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérheti a tájékoztatást kérőtől. Az érintett tájékoztatását a kkvzona csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja, ha az érintett jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza.
 • A tájékoztatás megtagadása esetén a kkvzona írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

8.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a kkvzona rendelkezésére áll, a személyes adatot a kkvzona helyesbíti.
 • A személyes adatot törölni kell, ha
 • a) az adatkezelési cél megszűnt,
 • b) az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,
 • d) a kezelése jogellenes,
 • e) a személyes adatokat a kkvzona-ra alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • f) azt a bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.
 • Ha a kkvzona nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Törlés helyett a kkvzona zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • A kkvzona megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • A kkvzona a helyesbítésről, zárolásról és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8.3 Az adathordozhatósághoz való jog

 • Az érintett kezdeményezheti a kkvzona-nál a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a kkvzona ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha
 • a) az adatkezelés automatizált módon történik és
 • b) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • A kkvzona az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését:
 • a) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a kkvzona ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • b) az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri a kkvzona-tól,
 • c) a kkvzona-nak már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a kkvzona-tól,
 • d) az érintett tiltakozott a kkvzona vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos köz- érdekéből lehet kezelni.
 • A kkvzona a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a kkvzona vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,
 • b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik.
 • A kkvzona a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Ha a kkvzona az érintett tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az érintett a kkvzona döntésével nem ért egyet illetve, ha a kkvzona 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat a kkvzona-val szemben.

8.6 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok

 • Az érintett kezdeményezheti a kkvzona-nál, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés
 • a) az érintett és a kkvzona közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • b) meghozatalát a kkvzona-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,
 • c) az érintettnek az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul
 • azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a kkvzona az érintett részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.
 • A kkvzona az érintett különleges adatai esetében kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

8.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a kkvzona 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a kkvzona nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A kkvzona a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről, illetve teljesíti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét, kivéve, ha a kérelemmel nem ért egyet. A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a kkvzona jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A kkvzona válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha az érintett nem ért egyet a kkvzona döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a kkvzona az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először a kkvzona-t keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?
 2. A kkvzona kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszerűek legyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.
 3. A kkvzona az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
 4. Ha a kkvzona az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, az érintett a kkvzona-tól sérelemdíjat is követelhet.
 5. Az érintettel szemben a kkvzona felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is.
 6. A kkvzona mentesül a kártérítés, illetve a sérelemdíj megtérítése iránti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A kkvzona által folytatott egyes adatkezelések

 1. A www.kkvzona.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása;

2.    hírlevél küldése a www.kkvzona.hu  weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: a cikkek tartalmához történő hozzászólás lehetővé tétele, illetve a korábban megjelent cikkek megtekinthetőségének biztosítása a kkvzona szolgáltatásainak a felhasználók érdeklődési körének megfelelő továbbfejlesztése érdekében;

2.    hírlevél küldése a www.kkvzona.hu  weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: a weboldalon elérhető tartalmak közvetlen megosztása a felhasználókkal;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a kkvzona bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: a felhasználó panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó hozzájárulása;

2.    hírlevél küldése a www.kkvzona.hu  weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó hozzájárulása;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó hozzájárulása;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

2.    hírlevél küldése a www.kkvzona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: Grt. 6. § (1) bek.;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve címe

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

2.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: ProfikoM-Media Kft (2462 Martonvásár, Határ u. 8.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a kkvzona részére;

b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a kkvzona részére;

2.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a kkvzona által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a kkvzona nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím;

b) Google fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép;

c) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

2.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: a kkvzona által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a kkvzona nevében;

3.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;

Az adatkezelés időtartama:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása:

a) felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: hozzájárulás visszavonásáig;

b) hírlevél küldése a www.kkvzona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: hozzájárulás visszavonásáig;

c) EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: hozzájárulás visszavonásáig;

2.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig;

Adatok forrása:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó;

2.    hírlevél küldése a www.kkvzona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

1.    felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: felhasználó;

2.    hírlevél küldése a www.kkvzona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére: felhasználó;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó;

 1. A www.kkvzona.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása;

Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó küldése a www.kkvzona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban;

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználókkal, szakértőkkel történő kapcsolattartás, előfizetői megrendelések, illetve szakértői szerződések teljesítése;

Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó küldése a weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: a weboldalon elérhető szakmai tartalmak közvetlen megosztása a felhasználóval, előfizetővel;

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a kkvzona bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése az előfizetők körében;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: az előfizetők egyedi szakmai kérdéseinek megválaszolása;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználó, előfizető és szakértő hozzájárulása, illetve az előfizetővel, megrendelővel kötött szerződés teljesítése;

Napi Szakmai Hírlevél néven hírlevél küldése a weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: felhasználó, előfizető hozzájárulása;

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: előfizető hozzájárulása;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: előfizető hozzájárulása;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: az adatok rögzítése, nyilvántartása esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, szerződés teljesítése esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;

Napi Szakmai Hírlevélhírlevél küldése a www.kkvzona.hu weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: Grt. 6. § (1) bek.;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása:

a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

c) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

telemarketing útján történő regisztráció és előfizetés esetén:

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: ProfikoM-Media Kft (2462 Martonvásár, Határ u. 8.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása:

a) Google fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a kkvzona részére;

b) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: regisztrációs adatok továbbítása a kkvzona részére;

c) telemarketing útján történő regisztráció és előfizetés esetén: regisztrációs és előfizetői adatok gyűjtése és továbbítása a kkvzona részére;

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: a kkvzona által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a kkvzona nevében

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása:

a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím;

b) Google fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép;

c) Facebook fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

d) weboldalon történő előfizetés esetén: e-mail cím, kkvzona Klubkártya száma, név, lakcím, számlázási cím, kreditpontok felhasználásához: mérlegképes könyvelő neve, regisztrációs száma;

e) telemarketing útján történő regisztráció esetén: beosztás, e-mail cím;

Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó néven hírlevél küldése a 

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: e-mail cím;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: nick név (ha azonosíthatóvá teszi az előfizető személyét);

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név

Az adatkezelés időtartama:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: az adatok rögzítése, nyilvántartása esetében a hozzájárulás visszavonásáig, a szerződés teljesítése esetében a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartamig;

Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: hozzájárulás visszavonásáig;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: hozzájárulás visszavonásáig;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig;

Adatok forrása:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználó, előfizető, illetve szakértő

Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: felhasználó, előfizető;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: előfizető;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

felhasználó, előfizető és szakértő adatainak rögzítése, nyilvántartása, megrendelések visszaigazolása: felhasználó, előfizető, illetve szakértő

Napi Szakmai Hírlevél, Heti Szemle, VálaszAdó

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról az előfizető részére: felhasználó, előfizető;

szakértők részére feltett kérdések megválaszolása: előfizető;

e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, előfizető;

Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 3666 611
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját elévülési időn belül kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a  ProfikoM-Media Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 2426 Martonvásár, Határ u. 8.) adatkezelő által a(z) kkvzona.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, email cím, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

1.    online fizetési tranzakció: banki átutalások automatizált kezelése, online bankkártyás fizetés, ismétlődő bankkártyás fizetés

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése;

Adatkezelés célja:

1.    online fizetési tranzakció: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára;

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a felhasználóval történő kapcsolattartás, a megrendelő, illetve az előfizető megrendelésének teljesítése (számlázás);

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: a kkvzona bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók, megrendelők, előfizetők körében;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

1.    online fizetési tranzakció: Érintett hozzájárulása;

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a felhasználó hozzájárulása, megrendelés, előfizetés esetén a megrendelővel, előfizetővel kötött szerződés teljesítése;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: felhasználó, megrendelő, előfizető hozzájárulása;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

1.    online fizetési tranzakció: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, megrendelés, előfizetés esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: Grt. 6. § (1) bek.;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

online fizetési tranzakció: A SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.) (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32; Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24386106-2-43)

A SimplePay fizetési szolgáltatások technikai integrációja: BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-325828, nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 26355159-2-42)

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: ProfikoM-Media Kft (2462 Martonvásár, Határ u. 8.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

online fizetési tranzakció: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére a kkvzona által átadott adatbázis alapján EDM levél kiküldése a kkvzona nevében;

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

1.    online fizetési tranzakció: név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt vagy visszavett termék és szolgáltatás ára, tranzakció összege és napja. A kártyaadatokat a felhasználók a SimplePay biztonságos rendszerében adják meg, a kkvzona nem kezel és nem tárol kártyaadatot.

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása;

a) weboldalon történő regisztráció esetén: e-mail cím,

b) weboldalon történő megrendelés és előfizetés esetén: név, lakcím, adószám, kézbesítési cím (ha eltér a megrendelési címtől), telefonszám, kkvzona Klubkártya száma;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: név, e-mail cím;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: e-mail cím, név;

Az adatkezelés időtartama:

1.    online fizetési tranzakció: a szerződés teljesítése esetében maximálisan a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartamig.

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében hozzájárulás visszavonásáig, míg megrendelés, előfizetés esetén a megrendelés teljesítéséig;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: hozzájárulás visszavonásáig;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: hozzájárulás visszavonásáig

Adatok forrása:

1.    online fizetési tranzakció: az oldalon vásárló természetes személy;

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; felhasználó, megrendelő, előfizető;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: megrendelő, előfizető;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető;

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

online fizetési tranzakció: OTP Mobil Kft.: (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;)

EDM küldése: ProfikoM-Media Kft (2462 Martonvásár, Határ u. 8.);.)

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Érintettek köre:

1.    online vásárló

2.    felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak rögzítése, nyilvántartása; felhasználó, megrendelő, előfizető;

3.    EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó, a megrendelő, az előfizető részére: megrendelő, előfizető;

4.    e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: felhasználó, megrendelő, előfizető;

 1. Remarketing célú adatkezelés

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalt felkereső érintett böngészésre használt digitális eszközén külső szolgáltatók (például Facebook, Google) egyedi azonosítóinak (ún. sütik vagy cookie-k) elhelyezése

Adatkezelés célja:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalt felkereső érintettekből a sütik segítségével egyéni célközönség építése (remarketing): a remarketing lehetővé teszi, hogy a kkvzona személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg külső szolgáltatók (például Facebook) weboldalán olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a tulajdonában lévő weboldalak egyikét

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Adatfeldolgozó neve, címe:

Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

sütik elhelyezése az érintett böngészésre használt eszközén

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

böngészési szokások

Az adatkezelés időtartama:

 

Adatok forrása:

sütit elhelyező külső szolgáltató

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalt felkereső érintett

 1. EDM küldése bármely, a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó részére

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

EDM küldése a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó részére

Adatkezelés célja:

a kkvzona meglévő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése a feliratkozók körében, az új termékek és szolgáltatások megismertetése a feliratokozókkal

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

feliratkozó hozzájárulása

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Grt. 6. § (1) bek.

Adatfeldolgozó neve, címe:

ProfikoM-Media Kft (2462 Martonvásár, Határ u. 8.);

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

a kkvzona által átadott kontaktadatok alapján a kkvzona által előkészített tartalmú EDM küldemények küldése a címzettek részére, a kézbesítési eredményesség mérése alapján black list készítése az elérhetetlen feliratkozókról

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonását (EDM leiratkozás), illetve a felhasználó törlését követő 3 munkanapig.

Adatok forrása:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó természetes személy

Címzett neve, teljes címe:

ProfikoM-Media Kft (2462 Martonvásár, Határ u. 8.);

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Érintettek köre:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalon feliratkozó természetes személy

 1. Hirdetéskiszolgáló partnerek

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

Hirdetéskiszolgáló partnereink technológiai szoláltatóként végeznek vállalkozói tevékenységet, amely során az internetezők személyes adatait csak olyan mértékben és céllal dolgozzák fel, ami a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a kkvzona részére szükséges.

Adatkezelés célja:

Hirdetéskiszolgáló partnereink a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a kkvzona részére szükséges hirdetéskiszolgáló tevékenység nyújtása;

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

hirdetéskiszolgáló partnereink a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a kkvzona részére szükséges hirdetéskiszolgáló tevékenység nyújtása. A kkvzona jogos érdeke (rendszer működése);

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

1.    felhasználó, megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont;

Adatfeldolgozó neve, címe:

Adverticum Kft. (2040 Budaörs, Fodros u. 37/a.), Google LLC. (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok),

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Hirdetéskiszolgáló partnereink a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához a kkvzona részére szükséges hirdetéskiszolgáló tevékenység nyújtása során az adatok felhasználása statisztikai célból, illetve a hirdetések célzásainak kiértékelésekor valós időben történik.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

IP címeket és böngésző azonosítókat (cookie-kat, azaz sütiket) használ;

Az adatkezelés időtartama:

 

Adatok forrása:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalt felkereső természetes személy

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

a kkvzona tulajdonában lévő weboldalt felkereső természetes személy

 1. Közös e-mail címre érkező levelek kezelése

Adatkezelési tevékenység megnevezése:

a közös e-mail címre érkező levelek (sajtóközlemények, meghívások, panaszok, sajtó helyreigazítási kérelmek, cikkekhez fűzött vélemények, hatósági megkeresések) továbbítása a kkvzona illetékes szervezeti egysége részére

Adatkezelés célja:

a kkvzona üzleti tevékenységéhez kapcsolódó média eseményekről tájékozódás, panaszok, sajtó helyreigazítási kérelmek kivizsgálása, a cikkek tartalmának felülvizsgálata az olvasói vélemények alapján, hatósági megkeresések teljesítése

Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve:

nem releváns

Adatkezelés jogalapja:

sajtó helyreigazítási kérelem hatósági megkeresések esetén: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, egyéb adatkezelések esetén: érintett hozzájárulása;

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

1.    sajtó helyreigazítási kérelem: Smtv. 12. § és Pp. 495. §;

2.    egyéb hatósági megkeresés: a megkeresésben megjelölt jogalap;

3.    egyéb adatkezelések: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Adatfeldolgozó neve, címe:

nem releváns

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

nem releváns

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

e-mailt küldő fél neve, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama:

beérkezéstől számított hat hónapig, kivéve a hatóság általi megőrzésre kötelezést

Adatok forrása:

levelet küldő természetes személy

Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

nem releváns

Az adattovábbítás jogalapja:

nem releváns

Érintettek köre:

levelet küldő természetes személy